Nhận thông báo

Bạn có thể nhận thông báo về tin nhắn mới ngay cả khi bạn đã rời bảng.

Để nhận thông báo, hãy nhấp vào nút Thông báo , trên thanh công cụ chat.

Nếu bạn không kết nối với bảng và ai đó thêm một tin nhắn mới vào chat, nó sẽ được gửi đến thiết bị của bạn và bạn sẽ nhận được thông báo về nó, để bạn có thể tham gia vào cuộc thảo luận.

Nếu bạn không muốn nhận thông báo từ một bảng cụ thể nữa, hãy nhấp lại vào nút Thông báo , để ngừng nhận thông báo từ bảng đang hoạt động.