Sử dụng trợ lý AI

Nếu bạn là quản trị viên của bảng, bạn có thể ra lệnh cho trợ lý AI tham gia vào cuộc thảo luận.

Để ra lệnh cho trợ lý AI trong hộp nhập cuộc trò chuyện, hãy bắt đầu lệnh của bạn bằng @ai ví dụ: @ai Tóm tắt cuộc thảo luận trên trò chuyện cho đến nay.

Thông tin sau đây được truyền trong ngữ cảnh cuộc trò chuyện

  • lịch sử cuộc trò chuyện
  • tên người dùng
  • vị trí trên bản đồ, nếu được chỉ định