Thực hiện và nhận cuộc gọi trực tiếp (WebRTC)

Cuộc gọi video

Trong Draw.Chat, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi Video với một hoặc nhiều người đang làm việc trên cùng một bảng. Cuộc gọi được thiết lập trực tiếp với mỗi người tham gia, khuyến nghị số người không vượt quá 8 người cho cuộc gọi video.

Để bắt đầu phát hình ảnh từ camera, nhấp vào nút Video ở góc trên bên phải trên cửa sổ chat.

Cuộc gọi âm thanh

Trong Draw.Chat, bạn có thể bắt đầu cuộc gọi Âm thanh với một hoặc nhiều người đang làm việc trên cùng một bảng. Cuộc gọi được thiết lập trực tiếp với mỗi người tham gia, khuyến nghị số người không vượt quá 24 người cho cuộc gọi âm thanh.

Để bắt đầu phát âm thanh từ micro, nhấp vào nút Micro ở góc trên bên phải trên cửa sổ chat.

Chia sẻ màn hình

Trong Draw.Chat, bạn có thể chia sẻ hình ảnh từ màn hình của mình với một hoặc nhiều người đang làm việc trên cùng một bảng. Cuộc gọi được thiết lập trực tiếp với mỗi người tham gia, khuyến nghị số người không vượt quá 8 người giống như cuộc gọi video.

Để bắt đầu chia sẻ màn hình, nhấp vào nút Màn hình ở góc trên bên phải trên cửa sổ chat.

Gửi tệp

Trong Draw.Chat, bạn có thể chia sẻ tệp từ thiết bị của mình với một hoặc nhiều người đang làm việc trên cùng một bảng.

Để chia sẻ tệp từ thiết bị của bạn, nhấp vào nút Tải lên tệp trong hộp nhập tin nhắn, sau đó chọn tệp bạn muốn chia sẻ.

Trong lịch sử chat, sẽ xuất hiện một tin nhắn với tệp cho phép người khác tải xuống. Tệp sẽ có thể tải xuống miễn là bạn vẫn tham gia trong bảng.

Khi bạn rời khỏi bảng, tệp sẽ không còn có thể tải xuống.