Bảng

Tất cả các bảng bạn đã truy cập, bạn có thể tự do xem và xóa khỏi danh sách. Bạn có thể thay đổi tiêu đề và mô tả của bảng của mình, nhờ đó bạn sẽ tổ chức công việc tốt hơn và làm cho việc tìm kiếm bảng của bạn trở nên dễ dàng hơn.