Phát video và audio

Nếu bạn là chủ sở hữu của bảng, bạn có thể phát video cho tất cả các thành viên tham gia.

Để phát video từ YouTube, hãy thực hiện các bước sau:

  • Trong hộp nhập chat, hãy nhập /play https://link_to_material/video và nhấn Enter hoặc nhấp vào nút "Gửi" .
  • Trong phần xem trước sẽ xuất hiện trình phát video, và việc phát sẽ được đồng bộ hóa với tất cả các thành viên tham gia chat. Bạn có thể dừng hoặc tua video đang phát, và tất cả các thành viên sẽ trải qua những thay đổi này.

Để dừng việc phát video, nhấp vào nút ở góc trên bên trái của trình phát.