Lưu bảng và xuất ra định dạng PDF

Bạn có thể lưu bảng vào tệp cùng với tất cả các trang.

Để lưu toàn bộ tài liệu vào tệp PDF, nhấp vào nút Tải xuống , sau đó chọn một trong các định dạng mà bạn muốn lưu toàn bộ tài liệu:

  • Chọn định dạng PDF để lưu bảng cùng với tất cả các trang. Nếu hình ảnh hoặc trang PDF được đặt làm nền, trang được xuất sẽ bị giới hạn theo kích thước của nền.
  • Chọn định dạng JSON để lưu bảng cùng với tất cả các trang và lịch sử thay đổi. Bảng được lưu như vậy có thể được sử dụng như một mẫu cho các bảng mới.

Để lưu một trang đơn (đang hoạt động), nhấp vào nút Tải xuống, sau đó chọn một trong các tùy chọn sau:

  • PNG, để lưu trang dưới dạng hình ảnh PNG
  • Clipboard, để sao chép trang dưới dạng hình ảnh vào clipboard
  • In, để in trang