Vẽ lên hình ảnh

Thả hoặc dán ảnh của bạn, ảnh chụp màn hình hoặc các hình ảnh khác để chia sẻ chúng trực tuyến.


Gửi hình ảnh

Duyệt...
Kiểm tra điều khoản.


Sử dụng bộ nhớ tạm để sao chépdán hình ảnh vào đây.

Để chụp màn hình trên Mac, sử dụng + ctrl + cmd ⌘ + 4

Sử dụng alt
 
+ print
screen
để chụp cửa sổ hiện tại vào bộ nhớ tạm,
☛ bạn có thể dán hình ảnh để bắt đầu vẽ (ctrl + v)

Bạn có thể sử dụng print
screen
trên bàn phím để chụp màn hình hiện tại vào bộ nhớ tạm,
sau đó bạn có thể dán hình ảnh dưới đây để nhận được liên kết để chia sẻ (ctrl + v)

Bạn có thể sử dụng máy ảnh để chụp ảnh