Bộ cấu hình bảng

Tùy chỉnh bảng Draw.Chat theo nhu cầu của bạn.

Browse...
File loaded
Sketch pages: 0
Sketch inputs: 0
Features
Toolbar
px
px
px
px
px
px
px
px
px
px
px
px
px

Remove page
R
G
B
A
   
width height